Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směrnice a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

26. 4. 2017

Směrnice pro stanovení kritérií a zásad

 

pro přijímání dětí k předškolnímu

 

vzdělávání při překročení kapacity

 

mateřské školy.

 

1.Předmět úpravy

 

 • Ustanovení této směrnice vymezuje zásady a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole (dále MŠ) v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) pro období, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole.
 • Kritéria pro přijímání jsou stanovena ředitelkou školy a bylo s nimi seznámeno vedení obce.

 

Ředitelka MŠ posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle kritérií. Závazná kritéria pro přijímání dětí jsou přílohou této směrnice. Kritéria platí pro řešení přijímání dětí do MŠ po celý školní rok 2017/18.

 

 • Přednost v přijetí k předškolnímu vzdělávání mají děti, které v následujícím školním roce nastoupí povinnou školní docházku (§ 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb.) a mají trvalý pobyt na území obce Dobrá Voda.

 

Základním kritériem je věk dítěte, děti starší čtyř let (děti narozené do 31. 8. 2013) mají přednost dle § 33 a 34 odst.1 školského zákona v platném znění. Kritéria jsou součástí spisu o správním řízení.

 

 • Dle ustanovení § 33 školského zákona je hlavním cílem mateřské školy předškolní výchova a vzdělávání. Dítě, které se hlásí k přijetí k předškolnímu vzdělávání, již proto musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanoveny rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem dle ustanovení § 4,§5 školského zákona v platném znění.  Dále musí být splněny hygienické požadavky na udržování osobní čistoty dětí a základní návyky sebeobsluhy.

 

 

2.Zásady a pravidla k přijímání dětí do mateřské školy

 

 • Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla ve věku od tří do šesti let. Děti se přijímají k 1. 9. školního roku. Rodiče mohou při zápisu předložit doklad potvrzení zaměstnavatele o nástupu do zaměstnání. Je dbáno i na okolnosti zvláštního zřetele, což představuje sociálně právní podklad o situaci rodiny a dítěte.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.
 • Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo lékařským potvrzením v evidenčním listu dítěte, případně dokladem, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, a to podle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
 • Toto očkování je nezbytné u dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2015. Pro ostatní děti je předškolní vzdělávání povinné, tudíž mohou být zapsány do MŠ, i když nesplňují povinné očkování.
 • Kapacita mateřské školy stanovená hygienickými předpisy nesmí být překročena. Kapacita mateřské školy je závazně stanovena ve školském rejstříku (vyhláška MZ č.410/2005 Sb. v platném znění).
 • Ředitel mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře a po dohodě se zákonnými zástupci dle možností školy (tj. kapacita třídy, možnost zřízení asistenta pedagoga aj.).

 

 

Děti se zdravotním postižením jsou přijímány na zkušební dobu tří měsíců (vyhláška č.73/2005 Sb., v platném znění).

 

 

 • O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení. Rozhodnutí vydává do 30 dnů zákonným zástupcům dítěte. Zákonní zástupci se mohou v případě nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí odvolat do 15 dnů od data doručení. Rozhodnutí se zpracovává písemně a je součástí spisu dítěte ve škole. Zákonní zástupci mohou ředitelku požádat o rozhodnutí v písemné podobě a vyzvednout si je osobně ve škole. Mohou je také obdržet poštou. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče v MŠ, kde byla podána žádost o přijetí. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti (tj. o nepřijetí ke vzdělávání v MŠ) se doručují osobním převzetím žadatelem nebo na adresu trvalého pobytu uvedenou v žádosti.
 • Odvolání k nepřijetí dítěte zasílají rodiče ředitelce školy. Ta přezkoumá, zda bylo podáno v zákonné lhůtě a přezkoumá důvody odvolání. Spis přijímacího řízení postoupí do 30 dnů KÚ v Jihlavě, jako odvolacímu orgánu k vyřízení. Krajský úřad přezkoumá odvolání zákonného zástupce a do 30 dnů vydá písemné rozhodnutí.
 • Způsob docházky dítěte do MŠ rodiče dohodnou při zápisu s ředitelkou školy. Děti rodičů na mateřské či rodičovské dovolené mohou uplatnit celodenní docházku.
 • Děti se přijímají vždy k 1. 9. daného školního roku. Tímto dnem vzniká povinnost zákonným zástupcům platit školné, a to i v případě, že dítě nastoupí k docházce později (po datu přijetí). S přijímáním dětí k 1. 9. školního roku souvisí ekonomická situace školy v oblasti mzdových nákladů na pedagogy a organizace školního roku, který trvá od 1. 9. do 31. 8. Dítě je přijato trvale po dobu jeho docházky do mateřské školy. Přihláška se pro každý školní rok neobnovuje. Rodiče mají právo kdykoliv, bez udání důvodu, ukončit docházku dítěte do MŠ. Tuto skutečnost musí ohlásit v MŠ a podat zprávu o ukončení docházky písemně.
 • Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. Školné se platí i o prázdninách dle platné sazby ve směrnici o úplatě.
 • Ředitelka školy může při zápisu a přijímání dětí přihlédnout ke zvlášť tíživé situaci dítěte z hlediska jeho sociálního postavení po dohodě a po projednání se sociálním odborem - orgánem péče o dítě.

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 3. 2017

                                                        

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu

vzdělávání

 

pro školní rok 2017 / 2018

 

Obecné informace:

 

 1. Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupováno v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Kapacita mateřské školy je 23 dětí.
 2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
 3. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2017 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým pobytem na území obce Dobrá Voda přijaty přednostně.
 4.  Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné dle § 34 odst. 3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 5. K přiznání jednotlivých kritérií slouží údaje uvedené v přihlášce do mateřské školy podané v den zápisu.
 6. Mateřská škola je oprávněna přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Uvedená ustanovení (povinnost očkování) se netýkají dětí narozených do 31. 8. 2012.

 

Kritéria pro přijetí pro školní rok 2017 / 2018

 

 1. Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které zahájí k 1. 9. 2017 povinné předškolní vzdělávání a které mají trvalý pobyt na území obce Dobrá Voda a děti s odkladem školní docházky, které mají  trvalý pobyt na území obce Dobrá Voda.

 

Povinnost je dána pro děti rok před zahájením povinné školní docházky od 1. září 2017 a je povinná vždy pro dítě, které do 31. srpna dosáhne 5 let (tj. děti nar. do 31. 8. 2012).

 

 1. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2017 dosáhnou čtyř let věku (tj. děti narozené 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013) a které mají trvalý pobyt na území obce Dobrá Voda (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2017).

 

 1. Věk dětí od nejstaršího po nejmladší (tj. děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014) do počtu volné kapacity. Zvýhodňující kritéria pro tyto děti:
 • trvalý pobyt v na území obce Dobrá Voda má přednost před trvalým pobytem na území jiné obce
 • přednost má docházka (podle uvedeného pořadí):   1. celodenní

                                                                                  2. polodenní

                                                                                  3. omezená

 • starší sourozenec navštěvuje MŠ nebo ZŠ v Dobré Vodě.

 

 

4.      Děti mladší 3 let, které mají předpoklady pro plnění ŠVP PV - záleží na individuálním posouzení  

         ředitelky (tj. děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015).

 

 

5.      Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody).

 

Podmínky pro přijímání dětí do Mateřské školy Dobrá Voda:

 

Do Mateřské školy Dobrá Voda budou přijímány děti, které vzhledem k materiálním i personálním podmínkám školy zvládnou následující základní dovednosti:

 

• nemají pleny a umí používat dětské (malé) WC (nikoli nočník)

• umí pít z hrnečku

• umí se samostatně najíst, umí používat lžíci

• umí chodit tak, aby mohly absolvovat pravidelné vycházky (nejsou pohybově závislé na kočárku)

 

V Dobré Vodě dne 1. 3. 2017                                           Mgr. Havelková Věra