Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program mateřské školy

 

    Mateřská škola Dobrá Voda pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a má název:

 

,,Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem,  svět kolem nás poznáváme.“

 

Ve školním vzdělávacím programu je podrobně popsána charakteristika naší mateřské školy, její poslání, cíle a podmínky, vzdělávací obsah a oblasti předškolního vzdělávaní. 
 

 

Motto :

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si zapamatuji. Co si vyzkouším, tomu porozumím.“

 

NAŠE VIZE

 

,,Vychází z přirozených potřeb dítěte- hry a zvídavosti. Umožňuje dítěti objevovat a chápat souvislosti na základě vlastních prožitků a dále je rozvíjet“.

 

  Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení, zkoumání, ale i příležitosti dokázat si, co zvládne a dokáže. Neočekáváme, že všechny děti dosáhnou stejné úrovně znalostí a schopností, ale snažíme se vytvořit podnětné prostředí pro přirozený osobnostní rozvoj každého jedince s respektováním jeho individuálních zvláštností. Naším cílem je upevňovat v dětech vztah k přírodě. Ke své zemi probouzet ekologické cítění a snahu o život s souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.

 

POSLÁNÍ A CÍLE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 • Usnadnit mu odloučení od rodičů a provázet je  prvními kroky jeho života mimo rodinu.
 • Vést dítě k samostatnosti, samostatnému rozhodování a odpovědnosti za vlastní rozhodnutí.
 • Posilovat jeho sebevědomí tím, že je naučíme mít rádo samo sebe i druhé, sportovat, tvořit, malovat a zpívat, poznávat naše tradice, orientovat se ve světě, toužit poznávat a učit se.
 • Vést dítě k přizpůsobení se životu ve skupině ostatních dětí, k získávání základů správného společenského chování a jednání.
 • Nabízet mu vše, co je pro ně užitečné a přitažlivé, to co mu  nabízí  radost, veselí, pohodu          a dobrou  náladu, učit je radovat ze všeho pěkného, co život přináší.
 • Vychovávat z dětí sebevědomé osobnosti, které v životě dokáží být ohleduplné a citlivé k okolnímu světu.
 • Rozvíjet dobře fungující spolupráci s rodinou, co nejvíce zákonné zástupce a rodinné příslušníky vtáhnout do dění v naší mateřské škole.

 

NAŠE NABÍDKA

 

 • Jako vesnická mateřská škola můžeme dítěti nabídnout pobyt  ve zdravém životním prostředí uprostřed krásné přírody.
 • Naše mateřská škola rodinného typu s malým počtem dětí má předpoklady pro úspěšné doplňování rodinné výchovy.
 • Malý kolektiv usnadňuje dítěti adaptaci v mateřské škole a umožňuje učitelce individuální přístup.
 • Úpravou prostředí třídy a školy zajišťujeme dítěti mnohostrannost a přiměřenost podnětů.              
 • Vytváříme dítěti vstřícné a útulné prostředí, které má určitá pravidla, v němž upevňujeme jeho pocit jistoty a bezpečí.
 • Respektujeme přirozená práva a potřeby každého dítěte, podporujeme rozvoj jeho osobnosti, vytváříme duševní pohodu.
 • Vytváříme v mateřské škole příležitosti pro kamarádství, aktivitu a humor  - zkrátka příjemnou atmosféru a tvůrčí prostředí.
 • Nabízíme dítěti řadu mimořádných aktivit, jejichž smyslem je posilovat citové vztahy k rodině, kamarádům a ostatním lidem a seznámit je s našimi tradicemi.
 • Umístění mateřské školy ve společné budově se základní školou usnadňuje dítěti přechod do 1. třídy, protože důvěrně zná jak prostředí školy, tak všechny  její žáky a zaměstnance.

 

ČINNOSTI,  KTERÝMI V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

VYTVÁŘÍME  ZÁKLADY KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

 

Co v naší mateřské škole dítě, dělá když si osvojuje základy kompetence k učení 

 

 • pozoruje přírodu ve všech ročních dobách, získává elementární poznatky o zákonitostech změn v přírodě, o střídání ročních období
 • všímá předmětů, dějů a jevů kolem sebe, získává nové zkušenosti, využívá je při hře i práci
 • vyhledává v knihách ilustrace a obrázky na dané téma
 • pozná některá velká tiskací písmena a některé číslice a pojmenuje je, pozná svoje jméno napsané tiskacími písmeny
 • soustředí se na činnost, dokončí, co začalo
 • pracuje podle pokynů učitelky

 

Co v naší mateřské škole dělá dítě, když si osvojuje základy kompetence k řešení problému 

 

 • srovnává, počítá a třídí předměty podle daného pravidla (tvar, počet, barva, velikost materiál apod.)
 • přemýšlí o problému, řeší problémové otázky (Proč? Jak? Co by se stalo, kdyby …? apod.) hledá na ně odpověď
 • umísťuje předměty podle daného pravidla – chápe prostorové pojmy, orientuje se v rovině                         
 • pracuje se soubory obrázků, srovnává je a třídí podle daného pravidla
 • třídí obrázky podle posloupnosti děje, časových vztahů
 • tvoří z různých druhů stavebnic a materiálů, experimentuje s nimi řeší jednoduché hádanky

 

Co v naší mateřské škole dělá dítě, když si osvojuje základy komunikativní kompetence

 

 • domluví se bez zábran s dospělými i ostatními dětmi
 • pozdraví, požádá, poděkuje, omluví se
 • slovně vyjádří vlastní přání a potřeby
 • sděluje bez ostychu svoje zážitky
 • dodržuje pravidla při dialogu – neskáče druhým do řeči, nechá je domluvit, při dialogu se dívá do očí, mluví přiměřeně hlasitě

 

Co v naší mateřské škole dělá dítě, když si osvojuje základy sociální a personální kompetence 

 

 • samostatně se rozhoduje a nese za své rozhodnutí důsledky – při hře, stolování ap.    
 • chová se slušně a ohleduplně k ostatním, podělí se o hračku, střídá se ve vedoucí roli
 • spolupracuje s ostatními při hře i pracovních činnostech
 • zapojuje se do pohybových, hudebně pohybových her a tanečků s ostatními dětmi
 • dodržuje dohodnutá pravidla chování a jednání v mateřské škole
 • dodržuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku s ostatními dětmi i dospělými
 • hodnotí svoji činnost a její výsledky i činnost a výsledky ostatních

 

Co v naší mateřské škole dělá dítě, když si osvojuje základy činnostní a občanské kompetence 

 

 • dodržuje dohodnutá pravidla
 • šetří  hračky, pomůcky, předměty denní potřeby a správně s nimi manipuluje
 • ocení výsledek práce ostatních
 • plní úkoly, dokončí započatou práci
 • zapojuje se do dění ve škole,  v obci (akce školy, besídky, svátky, oslavy)
 • zhodnotí výsledek své práce i práce ostatních, ocení výsledek práce ostatních
 • chová se šetrně ke svému okolí, zapojuje se do třídění odpadu
 • seznamuje se s účelem významných budov v obci ( škola, KD, obecní úřad, prodejna, hasička, kaple, Acti Bois  ), kreslí je, staví z kostek, vyrábí z různých materiálů
 • seznamuje se s významem  místní přírodní památky Šebeň, pozoruje mraveniště na vycházkách
 • seznamuje se s různými pracovišti, výsledky a významem lidské práce – exkurze na pracoviště

 

STRATEGIE ROZVOJE FUNKČNÍCH GRAMOTNOSTÍ

 

    Problematika funkčních gramotností je v naší mateřské škole zařazena do všech oblastí vzdělávacího obsahu a do všech činností, kterými vytváříme základy klíčových kompetencí.

 

Předčtenářská gramotnost 

 

Naším cíle je průběžně zařazovat, upevňovat a procvičovat dovednosti související s přípravou na čtení a psaní. Dítě vedeme k tomu, aby umělo pojmenovat většinu toho čím je obklopeno, dovedlo verbálně komunikovat, rozumělo slovům a výrazům, aktivně si rozšiřovalo svůj slovník, mluvilo gramaticky správně, umělo své myšlenky-pocity-nálady formulovat do vět a vyslovovalo jasně a zřetelně.

Předčtenářská gramotnost je podrobně zpracovaná v celoročním projektu ČTEME DĚTEM

 

Přírodovědná gramotnost

 

Naším cílem je podporovat rozvoj přírodovědné gramotnosti. Do vzdělávací práce budou zařazovány činnosti související s ochranou životního prostředí, environmentální problematikou, zdravím člověka a řešením problémových situací.

Dítě vedeme k tomu, aby umělo přijmout změnu a vyrovnat se s ní, mělo základní poznatky o světě lidí-přírody-kultury i techniky, mělo elementární povědomí o nutnosti ochrany přírody a znalo možnosti jak aktivně přírodu chránit, uvědomovalo si možnosti ohrožení svého zdraví.

Přírodovědná gramotnost je podrobně zpracovaná v ENVIRONMENTÁLNÍM PROGRAMU a programu POHYB A ZDRAVÍ.

 

Předmatematická gramotnost

 

Naším cílem je rozvíjet matematické představy dětí. Do vzdělávací práce budou zařazovány činnosti související s orientací v prostoru, matematickými představami a řešením problémových situací. 

 

Sociální gramotnost

 

Naším cílem je podporovat rozvoj sociálních a společenských návyků a postojů. Do vzdělávací práce budou zařazovány činnosti podporující sebeuvědomování, sebeovládání, kooperaci ve skupině, participaci na společném úkolu, respektování pravidel a navazování sociálních kontaktů. 

 

 

Informační gramotnost

 

Naším cílem je seznámit děti se základními informačními technikami a možnostmi jejich využití. Do vzdělávací práce bude zařazována práce s encyklopediemi, počítačem, internetem a aktivity související s předáváním informací pomocí pošty, telefonů apod.

Dítě vedeme k tomu, aby vědělo, kde lze informace vyhledat :  knihy – počítač – internet –televize - rozhlas

 

Vzdělávací obsah našeho školního vzdělávacího programu je rozdělen do čtyř  bloků. Děti provází pohádková postava Krtek, která má svým chováním k dětem velmi blízko. Stejně jako ony, pozoruje svět kolem nás. Děti mají příležitost poznávat přírodu kolem sebe všemi smysly a objevovat její tajemství. Sledují přírodní cyklus ročních období, přírodních a společenských situací s nimi spojených ( přírodní jevy, vliv člověka na přírodu, tradice a svátky). Pomáhají dítěti porozumět okolnímu světu. Navazují konkrétní situaci a činnost, která bezprostředně souvisí s životem dítěte.

 • učitelky si volí témata jednotlivých bloků podle svého uvážení – s ohledem na roční období, svátky, naplánované akce, momentální situaci ve třídě apod.
 • zpracují zpravidla týdenní plán činností s konkrétními očekávanými výstupy
 • provádí denní a týdenní hodnocení směrem k očekávaným výstupům.

 

Názvy bloků :     Krtek a podzim, Krtek a zima, Krtek a jaro, 

                             Krtek a léto

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je volně přístupný ve škole.