Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uplatňování prvků daltonské výuky v naší mateřské škole ve školním roce 2016-2017

28. 9. 2011

ALTERNATIVNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

DALTONSKÝ PLÁN

Motto :

Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to  udělat  a já pochopím”

Čínské lidové přísloví

 

Daltonská škola je druh alternativní školy, nazývaný podle experimentální školy v Daltonu (USA).  Jejím hlavním rysem je zdůraznění individuální práce a vlastní odpovědnosti za ni.
Naše mateřská škola pracuje s daltonskými prvky. Samostatně zvolenou činností a samostatnou prací je dítě vedeno k zodpovědnosti a samostatnosti. Volí tempo, jaké mu vyhovuje, spoléhá samo na sebe. Učí se požádat kamaráda o radu nebo pomoc, tím se učí spolupracovat, rozvíjejí se jeho komunikativní dovednosti.

Principy daltonské školy

·    svoboda a zodpovědnost

dítě si zvolí úkol a  dobu, kdy ho bude plnit, je zodpovědné za to, co udělá, svobodně

se rozhoduje v rámci předem dohodnutých, vytyčených hranic 

·    samostatnost

dítě pracuje a řeší úkoly samostatně, volí tempo, jaké mu vyhovuje, spoléhá samo

na sebe, to k čemu se samo dopracuje si lépe zapamatuje.  V samostatné práci

dítěte je důležitým okamžikem tzv. „odložená pozornost“ - dítě se musí spolehnout

samo na sebe (učitelka  po určitou dobu není pro dítě tzv. k dispozici, dítě si musí

poradit samo nebo může požádat o pomoc kamaráda). Touto „odloženou

pozorností“ se posiluje jeho samostatné jednání.

·    spolupráce

děti nepracují pod vedením učitelky, ale spolupracují s ním a ostatními dětmi,

navzájem se neruší, respektují druhého, poradí mu a pokud sami potřebují

radu, obrací se nejprve na jiné děti (u nás na „pomocníčky“), teprve potom na

učitelku, učí se komunikovat s ostatními

  

 

Způsob práce s daltonskými prvky v  naší mateřské škole

    „Daltonské vyučování“ se týká zejména organizace některých činností v mateřské škole, klade zvýšené nároky  na přípravu učitelky.

     Zařazeny jsou starší děti, které jsou již schopné pracovat samostatně.   

     UČITELKA 

-   promyslí a připraví na týden 3-5 úkolů a pomůcky (úkoly podle  náročnosti připravuje pro mladší a starší děti)

-   v pondělí vysvětlí zadání, společně s dětmi na tabuli úkolů připevní  kartičky se symboly aktivit

-   úkoly jsou rozdělené na základní a jeden „dárečkový“ (obzvlášť přitažlivý) – ten děti mohou plnit až po splnění základních úkolů ¨

-   průběžně z povzdálí sleduje plnění úkolů dětmi, povzbuzuje a motivuje děti, které nemají nebo ztrácejí zájem

-   sleduje práci „pomocníků“

-   v pátek s dětmi provádí hodnocení

 

DÍTĚ

-  pomocník ráno po příchodu označí šipkou barvu dne

-  dítě se samostatně rozhodne, který den kterou činnost bude vykonávat

-  pracuje svým tempem

-  splněný úkol zaznamená na tabuli úkolů razítkem, které vykreslí barvou dne

-  učí se spolupracovat s ostatními dětmi, domluvit se s nimi, požádat o radu nebo samo poradit

-  učí se trpělivosti – počká, až kamarád splní úkol

-  v pátek s pomocí učitelky hodnotí výsledek své činnosti

-  za splněné úkoly děti obdrží drobný dárek = motivace pro další týden

 

V pátek probíhá společné hodnocení - jak kdo byl pilný, kolik získal razítek, co se povedlo. Hodnocení je vždy pozitivní. Za odměnu děti dostávají drobné předměty (knoflíky, víčka od PET lahví apod.) v počtu, který se rovná počtu splněných úkolů. Ty si ukládají do označené sklenice, krabice ap. Nasbírané předměty během roku využívají na sestavování, nakupují si za ně na „jarmarku“ apod.

 

 

Daltonské prostředky v naší mateřské škole

Na dostupném místě pro děti jsou umístěny :

·      tabule barvy dnů se šipkou a fotgrafiemi dětí - děti v daném týdnu plní funkci „pomocníčků“ - vybere je učitelka. Každý den v týdnu má svou vlastní neměnnou barvu a  obrázek - tiskátko, pomocníčci každý den posunou šipku k barvě, která příslušný den označuje

·      tabule úkolů s kartičkami symbolů aktivit - na tabuli jsou fotografie jednotlivých dětí a u nich řada koleček.  Během ranního rozhovoru v kruhu v pondělí učitelka děti seznámí s úkoly na týden  (3-5 úkolů, množství se řídí jejich náročností, některé jsou rozdílné pro mladší a starší děti, na rám tabule umístí kartičky s obrázky aktivit a jeden „dárečkový“ - úkol za odměnu, který děti mohou plnit až po splnění úkolů předcházejících. Splněné úkoly děti označí otisknutím a vykreslením razítka do čtverečku, který leží na spojnici fotografie dítěte a symbolem činnosti barvou, která odpovídá barvě příslušného dne 

·        tabule evidence splněných úkolů - je rozdělená do několika částí - podle měsíců. Na konci týdne se v kruhu provádí hodnocení „daltonku“. Děti slovně vyjadřují názor na to, jak kdo pracoval a jak se mu dařilo. Pomocí barevného a bílého špendlíku potvrdí každé dítě splnění všech úkolů (barevně) a „dárečkového“ úkolu (bíle) do řádku vedle své značky v příslušném týdnu daného měsíce (vzniká přehled o aktivitě jednotlivých dětí během roku) a zařadí svoje práce do KNÍŽKY. Děti jsou za splnění všech týdenních úkolů odměněny drobnými dárky pro motivaci na další týden

·      kartičky se symboly aktivit  – obrázky vyjadřující činnosti (pracovní činnosti, výtvarné činnosti, hudební aktivita, domácí úkol, práce na PC, pohybová činnost, práce ve dvojici, pracovní list, práce s knihou, dárečkový úkol), rozvíjí samostatnost, umožňují dětem snadněji a přehledněji plánovat si týdenní činnosti

·     šanony označené značkami dětí   na  pomůcky pro mladší a starší děti     

·    „knížka“ - portofolio, do kterých děti postupně vkládají výrobky, obrázky, pracovní listy, které plnily v rámci „daltonu“. V pátek si je odnáší na ukázku domů  a v pondělí donesou zpět do školky

 

·     krabička na drobné předměty – odměny za splněné úkoly v daném týdnu

·     veškerý potřebný materiál a pomůcky pro plnění úkolů je uložen tak, aby si ho děti mohly  samy brát

 

Přínos „daltonku „ pro děti  

·         děti jsou samostatnější a pohotovější při přípravě pomůcek a materiálu

·         jsou samostatnější při plnění zadaných úkolů

·         lépe komunikují s ostatními dětmi i s učitelkou

·         umí slovně hodnotit aktivitu a výsledek práce své i ostatních