Jdi na obsah Jdi na menu
 


DALTON U NÁS

27. 9. 2011

S termínem „daltonská škola“ jsem se poprvé setkala na začátku roku 2008 v době, kdy se na mne studentka  tehdy 4. ročníku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně obrátila se žádostí, abych jí umožnila zavedení a následné ověřování přínosu principů daltonské školy  v praxi mateřské a v následujícím školním roce v 1. ročníku základní školy. Výsledky tohoto ověřování chtěla využít ve své diplomové práci.

Poskytla mně základní informace o daltonské škole – o její historii, principech, organizaci a předpokládaném přínosu pro děti a žáky a s poznatky, které získala při hospitacích v brněnských daltonských mateřských a základních školách.  Zapůjčila nám odbornou literaturu a seznámila s tím, jak by si svoji činnost ve škole představovala a jaké pomůcky by k tomu bylo třeba zajistit.

Před vydáním souhlasu jsem prostudovala zapůjčené knihy a další informace vyhledala na internetu. Pro potřebu školy jsem zakoupila literaturu o dlatonské škole autorů H. Wenkeho a R. Rohnera „Ať žije škola - daltonská výuka v praxi a Daltonské vyučování-stále živá inspirace.  Zaujal mne možný přínos pro děti, který by uplatňování daltonských principů v naší škole mělo. Zajímavé pro mne bylo i to, že mohu nabídnout dětem a jejich rodičům zajímavou alternativu v předškolním vzdělávání s minimálními finančními náklady. Z rozpočtu školy byly pořízeny pouze hodnotící tabule, špendlíky, hrazeny náklady vzniklé kopírováním, tiskem, laminováním a nákupem odměn dětem. S principy alternativní daltonské školy a jejich očekávaným přínosem pro děti jsme seznámili rodiče.        

             Předpokládali jsme, že do „daltonku“ zařadíme v mateřské škole pouze 5 předškoláků – dětí, které měly  po prázdninách nastoupit do 1. ročníku základní školy. O činnosti v rámci „daltonku“ ale měly zájem i mladší děti. Proto musely mít připravované úkoly dvě úrovně – pro mladší a starší děti. Celkem podle principů daltonského plánu pracovalo 11 z celkového počtu 15 zapsaných dětí. V době od března do května 2008 děti plnily úkoly daltonského plánu pod vedením studentky a v červnu 2008 s nimi pracovaly učitelky mateřské školy. Od října do prosince následujícího školního roku pracovala studentka  1x týdně v tříhodinových daltonských blocích se stejnou skupinou dětí – žáků 1. třídy.

            Děti si studentku, kterou znaly z předešlých let, kdy ve škole vykonávala praxi, oblíbily a netrpělivě čekaly na pátek, kdy za nimi jezdila. Seznámila je s novými úkoly na další týden, které si pro ně připravila, společně hodnotili jejich plnění v předešlém týdnu. Děti si poměrně snadno osvojily pravidla práce podle daltonského plánu. Dobře plnily připravené úkoly, pracovaly s chutí, měly o připravené činnosti zájem. Jako motivaci byla využívána i nabídka pro děti atraktivního „dárečkového“ úkolu nebo nějaké jiné malé odměny. Děti získávaly a získávají za splněné úkoly drobné předměty – knoflíky, víčka od PET lahví apod., které na konci roku využívají pro další činnosti..

I přes krátký čas, během kterého jsme v druhém pololetí školního roku s dětmi v mateřské škole podle principů daltonské školy pracovali (březen – červen 2008),  jsme u starších dětí pozorovali větší samostatnost  při přípravě pomůcek i  plnění úkolů, odpovědnost za splnění úkolů,  schopnost domluvit se s ostatními dětmi i učitelkami a zhodnotit svoji aktivitu i činnost ostatních – to vše následně přispělo k adaptaci dětí v naší jednotřídní základní škole. Na samostatnost dětí má vliv i věkové složení skupiny – převládají-li starší děti, jsou samostatnější. Je-li ve skupině více mladších dětí, je nutné větší zapojení a pomoc učitelky.

Prostřednictvím dotazníků, které si studentka připravila pro rodiče jsme zjistili, že si i oni našli  o daltonské škole doplňující informace na internetu a že uplatňování principů daltonské školy v práci naší mateřské školy hodnotili kladně.

Podle principů daltonské školy pracujeme letos již pátým rokem. Každým rokem zařazujeme děti v posledním roce předškolní docházky i děti mladší, které mají o činnost zájem.

Děti pracují podle „daltonka“, jak mu říkají, velmi rády, samy se hlásí o úkoly, umí se domluvit mezi sebou i s učitelkou, jsou schopné pracovat samostatně.

Vzdělávání podle principů daltonské školy a uplatňování jejích principů v práci mateřské školy by doporučila i jiným školám. Je třeba počítat s náročnější přípravou na práci ze strany učitelek – promýšlení úkolů pro děti, přípravu činností, pomůcek, hodnotících tabulí, pravidelné vyhodnocování ap.

Předškolní vzdělávání podle daltonského plánu je také vítaným zpestřením běžné nabídky činností v mateřské škole.

 

Jiřina Marková, ředitelka ZŠ a MŠ Dobrá Voda