Jdi na obsah Jdi na menu
 


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Rubriky

Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ

Příspěvků: 1

DALTON

Příspěvků: 2

Příspěvky

Oznámení o přerušení provozu MŠ v měsících červenci a srpnu 2017

17. 5. 2017

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017 - 2018

17. 5. 2017

Č.j. 39 / 2017

Datum: 17. května 2017

ROZHODNUTÍ

 

 

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního

 

roku 2017 / 2018

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

 

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

v Základní škole a Mateřské škole Dobrá Voda, příspěvkové organizaci, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov od školního roku 2017 / 2018 u dětí s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo – výsledek řízení                        Registrační číslo – výsledek řízení

 

         MŠ 01 / 2017 – přijat /a                                          MŠ 06 / 2017 – přijat /a

         MŠ 02 / 2017 – přijat /a                                          MŠ 07 / 2017 – přijat /a

         MŠ 03 / 2017 – přijat /a                                          MŠ 08 / 2017 – přijat /a

         MŠ 04 / 2017 – přijat /a              

         MŠ 05 / 2017 – přijat /a    

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Dobrá Voda, příspěvkové organizace, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov ke Krajskému úřadu Vysočina v Jihlavě.

 

                                                                                       

 

 

V Dobré Vodě dne 17. května 2017                           Mgr. Věra Havelková, ředitelka školy

 

Rozhodnutí zveřejněno dne 17. května 2017

 

Rozhodnutí sejmuto dne …………………………..

 

Směrnice a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

26. 4. 2017

Seznamte se s nimi po otevření tohoto článku.

 

Mgr. Havelková Věra

 

DESATERO PRO RODIČE - je Vaše dítě zralé a připravené na vstup do základní školy?

17. 2. 2017

Dítě se narodí jako křehká rostlinka, o kterou dospělí musí pečovat jako zahradníci. Avšak opravdoví zahradníci mají velikou výhodu oproti rodičům, neboť daleko lépe a rychleji poznají, kdy jejich rostlinka dozrává, co jí chybí a co potřebuje k dalšímu růstu. Na zahradě jednoduše poznáme, kdy dozrávají jahody, maliny, rajská jablíčka, ale jak poznat, kdy je dítě zralé pro školu?
Pokračování v příspěvku po jeho otevření...
 
 

Upozornění na vydání nového školního řádu pro MŠ

17. 2. 2017

Informuji zákonné zástupce dětí o vydání nového ŠKOLNÍHO ŘÁDU.

 

Školní řád nabyl účinnosti dne 15. 2. 2017  a byl upraven z důvodu novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Změny se týkají především povinné předškolní docházky a systému péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními. 

 

Školní řád mateřské školy naleznete na informační nástěnce mateřské školy v 1. patře a na internetových stránkách školy (www.skola.dobravoda.estranky@seznam.cz) v záložce DOKUMENTY ŠKOLY.  

  

Po prostudování jeho obsahu prosím o podpis u učitelky ve třídě. Děkuji.

 

Mgr. Věra Havelková, ředitelka

 

Zápis dětí do mateřské školy - POZOR, ZMĚNA !

17. 12. 2016

Vážení rodiče,

 

zápis do mateřských škol na školní rok 2017/2018 se koná nově dle zákona

v období od 2. května do 16. května 2017. Přesné datum stanovené pro naši

školu včas oznámíme do 1.3.2017.

 

Pozor - změna  u přijímání do mateřských škol!   

 

Poslední rok před povinnou školní docházkou je předškolní vzdělávání povinné!

 

§ 34 školského zákona

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 

(nabývá účinnosti 1.1.2017)

 

V době povinného předškolního vzdělávání nebudete platit školné a to i v případě odkladu školní docházky. 

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016 - 2017

1. 9. 2016

 

Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole

1. 9. 2016

 

Školní vzdělávací program mateřské školy

1. 9. 2016

 

Informace rodičům dětí MŠ pro školní rok 2016-2017

26. 8. 2015

 

V příspěvku najdete některé informace k začátku školního roku 2016-2017