Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie mateřské a základní školy

8. 8. 2014

Z  HISTORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

          První zmínky škole v Dobré Vodě jsou z 18. století. Učilo se v obecních pastouškách, které podle některých zdrojů stály v prostoru u dnešní kaple, podle jiných v místě vedle kovárny u rybníka Obecník.

V roce 1867 byla v obci, díky pomoci majitele křižanovského velkostatku Evžena Taubera, vystavěna v části „ na vejpustku“ nová národní škola. Podle záznamů ve školní kronice byla v té době docházka dětí do školy všelijaká, protože musely pomáhat rodičům v hospodářství a na poli. Pro neprospívající žáky stála ve třídě známá „oslovská lavice“.

V červenci 1905 se začalo s kopáním základů nové školy a již 22. září 1906 byla budova, která se užívá dodnes, dostavěna. Vyučování v ní bylo zahájeno 1. října téhož roku. Oficiální název školy byl Dvoutřídní obecná škola v Dobré Vodě. V budově byly dva byty pro učitele.

Nedostatkem žáků škola ve svých začátcích netrpěla. V roce 1910, kdy měla obec celkem 512 obyvatel, ji podle školní kroniky navštěvovalo neuvěřitelných 110 , ve školním roce 1910 – 1911  jich bylo 106. Ve školním roce 1915 – 1916 do ní chodilo 93 žáků. V prvních letech první republiky se počet  ustálil na 90 žácích a pak už stále klesal.

V roce 1975 byla škola uzavřena a všechny děti z Dobré Vody dojížděly jeden rok do sousední Vídně a pak do Křižanova.

V létech 1978 – 1995 užívala budovu mateřská škola, jejímž zřizovatelem bylo Zemědělské družstvo Křižanovsko.

         

Z HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

           Jednotřídní mateřská škola patřila mezi první družstevní mateřské školy v okrese Žďár nad Sázavou. Byla slavnostně uvedena do provozu 25. září 1978 za přítomnosti předsedy JZD Křižanovsko  a členů představenstva družstva. Přítomen byl  předseda Místního národního výboru Křižanov, zástupci Okresního národního výboru odboru školství a školské inspekce ze Žďáru nad Sázavou, učitelky, rodiče a děti z Dobré Vody a okolí

JZD Křižanovsko investovalo do adaptace budovy bývalé málotřídní základní školy nemalé finanční prostředky, a tím zajistilo pěkné prostory pro potřebu dětí předškolního věku. Pro svoje potřeby využívala mateřská škola celou budovu. V l. patře byla herna a stálá ložnice s kovovými postýlkami, WC a umývárna dětí. V přízemí kuchyň se skladem potravin, jídelna, ředitelna s klad hraček. Šatna byla na chodbě.

Veškeré náklady na její provoz, dovážení dětí a mzdy provozních zaměstnanců zabezpečovalo družstvo. Pedagogické pracovnice byly státními zaměstnanci.

Rodiče přijatých dětí měli povinnost odpracovat pro mateřskou školu nebo družstvo 50 brigádnických hodin na jedno dítě, 80 hodin na sourozence. Díky tomu bylo během prvních let provozu vedle školy upraveno a vybaveno školní hřiště. 

Otevření Mateřské školy v Dobré Vodě bylo přijato s velkým nadšením, protože mnoho maminek zaměstnaných v JZD Křižnovsko tak dostalo možnost nastoupit do zaměstnání.

Mateřská škola Dobrá Voda byla zřízena jako jednotřídní s celodenním provozem pro 24 dětí, ale již v prvním školním roce ji navštěvovalo 32 dětí. Přednostně do ní byly přijímány děti z Dobré Vody a děti zaměstnanců JZD Křižanovsko, které  dojížděly družstevním autobusem z obcí Jívoví, Kadolec, Křižanov a Sviny.

V mateřské škole pracovaly dvě kvalifikované učitelky, Oldřiška Štursová , která vykonávala funkci ředitelky a Jiřina Marková. Obě dojížděly z  Křižanova. Kuchařkou byla paní Marie Sedláčková, školnické práce vykonávala paní Ludmila Coufalová, obě z Dobré Vody.

Od školního roku 1979 – 1980 se stala ředitelkou Jiřina Marková. Pro velký zájem o umístění dětí v mateřské škole bylo zřízeno druhé oddělení. Ložnice v l. poschodí byla zrušena  a místnost začala sloužit jako druhá herna, sklad hraček v přízemí nahradila šatna a v přízemí bylo vybudováno WC a umývárna pro děti z druhého oddělení. Mateřská škola se stala dvoutřídní s celkovou kapacitou 52 dětí.

            Po přijetí Zákona ČNR o státní správě a samosprávě ve školství byla mateřská škola 1. prosince 1989 bezplatně předána do užívání Obci Dobrá Voda. Děti přestal svážet družstevní autobus a od 3. ledna 1990 začaly s učitelkami dojíždět z Křižanova linkovými autobusy.

V dalších letech se začal počet dětí v mateřské škole snižovat. Kvůli tomu se odpoledne  začala oddělení spojovat do jednoho, ve školním roce 1993 – 1994 bylo druhé oddělení zrušeno úplně. Nejméně dětí v historii školy bylo zapsáno ve školním roce 1994 – 95. Bylo to 10 dětí. Provoz se stal polodenním bez podávání oběda. Po 15 letech působení v Dobré Vodě odešla učitelka Marie Chylíková do Mateřské školy Ořechov.

Mateřská škola se přestěhovala do přízemí, do bývalé školní jídelny. Kapacita třídy byla stanovena hygienou na 17 dětí. Ve škole zůstala sama ředitelka Jiřina Marková.

V této době se začalo uvažovat o obnovení jednotřídní základní školy.

Od školního roku 1995 – 1996 se, díky silným ročníkům, začal počet dětí v mateřské škole zvyšovat a provoz byl opět změněn na celodenní. Paní učitelky opět vozily několik dětí z Křižanova linkovými autobusy. Zvýšení počtu dětí bylo přechodné, trvalo od roku 1995-1996 do roku 2001-2002.

Ve školním roce 1995 - 1996 byla v Dobré Voda obnovena základní škola. Obědy pro děti obou škol se začaly dovážet ze Školní jídelny při ZŠ Křižanov. Ve škole funguje školní jídelna – výdejna, ve které se připravují svačiny pro děti a žáky obou škol a vydávají se obědy.

 

SOUČASNOST MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

        1. září školního roku 1995 – 1996  byla po 17 letech obnovena jednotřídní základní škola se třemi ročníky. Ředitelkou se stala Mgr. Marie Pokorná z Dobré Vody.V bývalé herně mateřské školy byla zřízena učebna, druhou místnost škola využívala jako tělocvičnu. Zřizovatelem školy je Obec Dobrá Voda.

Zřízení jednotřídní základní školy bylo přínosem nejenom pro děti a jejich rodiče, ale i pro obec. Dětem z mateřské školy byl usnadněn přechod do základní školy, protože je jim dobře známé jak prostředí celé budovy, tak její učitelky. Rodičům ubyly problémy s dojížděním mladších školáků  do Křižanova a obci starosti s dalším využitím budovy školy.

         Základní škola Dobrá Voda je jednotřídní se třemi – pěti ročníky (podle aktuálního počtu žáků v příslušném školním roce). Poskytuje vzdělání žákům pouze prvního stupně. Navštěvují ji žáci z Dobré Vody, Křižanova a Kadolce, jejichž zákonní zástupci o to projevili zájem.

Součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem, školní jídelna – výdejna s 18 místy u stolu a od školního roku 2009 - 2010 také školní družina, která zahájila svoji činnost 1. září 2009.         

31. července 2004 odešla paní Marie Pokorná do důchodu. Na její místo byla na základě konkurzu jmenována paní Jiřina Marková, která školu vedla do 31.července 2016. Po jejím odchodu do důchodu převzala vedení školy na základě konkurzního řízení dlouholetá učitelka základní školy Mgr. Věra Havelková.

1. ledna 2005 se změnil název školy na Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace.

         V měsících červenec a srpen 2012 proběhla v mateřské škole rekonstrukce sociálního zařízení, o rok později bylo provedeno zateplení celé školní budovy. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech zvýšily počty narozených dětí v obci, přemístila se v prázdninových měsících roku 2013 mateřská škola do učebny, kterou dosud základní škola využívala jako tělocvičnu. Její kapacita se tak zvýšila z 15 na 23 dětí.  

           Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda je školou rodinného typu. Obě školy - jak děti a žáci, tak pedagogické a provozní pracovnice, využívají výhody umístění ve společné budově k úzké spolupráci. Zaměstnanci školy tvoří dobrý kolektiv, kterému jde především o spokojenost dětí, žáků i rodičů. Pořádání všech akcí pro děti obou škol i pro veřejnost se již stalo tradicí. Mateřská i základní škola mají dobré zkušenosti z z integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        J